Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Automatycznie zapisany szkic
28 października, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wchodzą w skład określonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty zawierane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są dowodem przeprowadzenia czynności prawnej i dlatego obejmują szeroki obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze sfery sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Często są to również sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego potwierdzenia niezbędne jest wypełnienie kilku wymogów. Między innymi w trakcie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy i kopie mogą być porównane z autentykami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród rozmaitych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle dostaje strona przeciwna, a sam dokument może przynieść skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument i przygotowuje protokół z całego procesu. Jeśli storna przeciwna decyduje ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok ważnych posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny musi mieć właściwą budowę i nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz spisuje protokoły z różnych walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych sytuacjach – zwykle, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery lub dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zawarte są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz sporządza wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu ewentualnych zmian, aby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.