Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Automatycznie zapisany szkic
28 października, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wchodzą w skład określonych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek oraz transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, zasadniczym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią poświadczenie dokonania czynności prawnej i z tego względu zawierają w sobie szeroki obszar działań. Najczęściej dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami ze strefy darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do opracowania takiego aktu niezbędne jest wypełnienie kilku kryteriów. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z autentykami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród rozmaitych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia z reguły otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może powodować skutki prawne. Strona, która składa oświadczenie, może tego dokonać w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument oraz spisuje protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna zamierza odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny ma odpowiednią formę oraz nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest również niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w momencie, kiedy osoby podpisane na wekslu nie płacą swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – z reguły, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe lub dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także warunki wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może wziąć wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przechowywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wystawia odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi zawierać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.